شمس

شبکه مدیران سرآمد.ش م س. شمس
💠دانستنیهای علمی. فنی. تخصصی. فرهنگی. هنری. اجتماعی. اقتصادی. سیاسی
برای مدیران سرآمد کشور
👤مدیر کانال:
@GraphicAfarin
═════🇮🇷🇮🇷════
🆔📲https://t.me/channelshams 👈

https://www.instagram.com/graphicafarin.ir
09157977022