کانال ارتباط دانشگاهای روسیه

اخذ پذیرش مستقیم از تمام دانشگاه های روسیه،چین،آلمان