کانال اموزش زبان انگلیسی

1-اموزش مکالمه در مکان های مختلف🎖 ... .2- اموزش مکالمه🎖 .....3-اموزش کلمات و ضرب المثل های انگلیسی 🎖