کانال انعکاس شهر

انعکاس نور نیست،بازتاب حقیقت در دل تاریکیست.